Verksamma kommuner

Jag utför KA uppdrag i följande kommuner: Simrishamn, Sölvesborg, Bromölla, Östra Göinge, Hässleholm och Tommelilla.
Kontakta mig på [javascript protected email address] eller på 070-3652478 för prisuppgift och diskussion om projektet.


En kontrollansvarig ska enligt Plan och bygglagen Kap 10 §11:
1. biträda byggherren med att upprätta förslag till den kontrollplan som krävs och, i fråga om rivningsåtgärder, biträda vid inventeringen av farligt avfall och annat avfall,
2. se till att kontrollplanen och gällande bestämmelser och villkor för åtgärderna följs samt att nödvändiga kontroller utförs,
3. vid avvikelser från föreskrifter och villkor som avses i 2 informera byggherren och vid behov meddela byggnadsnämnden,
4. närvara vid tekniska samråd, besiktningar och andra kontroller samt vid byggnadsnämndens arbetsplatsbesök,
5. dokumentera sina byggplatsbesök och notera iakttagelser som kan vara av värde vid utvärderingen inför slutbeskedet,
6. avge ett utlåtande till byggherren och byggnadsnämnden som underlag för slutbesked, och
7. om den kontrollansvarige lämnar sitt uppdrag, meddela detta till byggnadsnämnden.


En kontrollansvarig skall enligt Plan och bygglagen 10kap §9
1. har den kunskap, erfarenhet och lämplighet som behövs för uppgiften och kan styrka detta med ett bevis om certifiering, och
2. har en självständig ställning i förhållande till den som utför den åtgärd som ska kontrolleras.

Jag är utbildad byggnadsingenjör, har arbetat ute på bygge med produktion och kontroll samt att jag sedan 2008 arbetar som byggnadsinspektör i Kristianstads kommun. Dessutom har jag utfört ett kunskapsprov och kunnat verifiera min bakgrund och lämplighet.


Eftersom jag utövar tillsyn inom PBL i Kristianstads kommun är jag dock förhindrad att åta mig uppdrag i den kommunen.