Övriga uppdrag

Bygglovritningar

Behöver du hjälp med att utföra bygglovritningar för uterum, garage, tillbyggnader samt kontrollplaner för dem så kan jag utföra sådana handlingar. Kontakta mig på [javascript protected email address] eller på 070-3652478

Energiberäkningar

För att få ett startbesked vid tillbyggnader och nybyggnader av bostäder behöver den bygglovssökande redan innan byggnationen uppförs kunna visa att den teoretiskt klarar de krav på god energihushållning som Boverkets byggregler ställer enligt kapitel 9.
En sådan beräkning kräver dels goda kunskaper i byggnadsfysik samt ett beräkningsprogram. Jag har bådadera och kan för en tilläggskostnad utföra en sådan rapport som krävs. Gå till min websida www.energiberaknaren.n.nu eller kontakta mig på energiberaknaren@hotmail.se eller på 070-3652478.

Rivningsplaner

Behöver du hjälp med att upprätta en rivningsplan med kontrollplan så kan jag upprätta sådana handlingar.

Arbetsmiljöplaner

Som byggherre/beställare är du ansvarig för att tillhandahålla en god arbetsmiljö på byggarbetsplatsen om inget annat avtalats med byggentreprenör. Riskmoment under byggnationen skall förutses och förslag till åtgärder för att minska riskerna skall dokumenteras. Behöver du hjälp med att upprätta en arbetsmiljöplan så kan jag upprätta en sådan handlingar.

Egenkontroller

Kontrollplanen bygger på att respektive entreprenör intygar genom egenkontroll att denne utfört sina arbetsmoment enligt de handlingar som avtalats och i enlighet med boverkets byggregler. Egenkontroller skall innefatta momenten Vad kontrolleras? Mot vilken handling / bestämmelse sker kontrollen? Hur sker kontrollen? Vem är det som utför kontrollen? Många entreprenörer har inte tid att sätta sig in i varje enskilt objekt utan rafsar ihop ett kryptiskt dokument som i princip inte går att tolka. Därför är det viktigt för byggets kvalite att egenkontrollerna blir relevanta och korrekta. Jag kan hälpa till med att upprätta egenkontroller för respektive entreprenör.